Slovník pojmů

Amortizace – postupné snižování hodnoty věci pro její opotřebení.

Běžné pojistné – pojistné, které se platí za dohodnutá pojistná období, např. měsíc, čtvrtletí, pololetí, rok. Údaj o délce pojistných období je podstatnou součástí pojistné smlouvy.

Bonifikace – zvýhodnění účastníka pojištění.

Bonus – termín užívaný pro snížení pojistného formou slevy na pojistném.

Budovy – jsou nemovité objekty spojené se zemí pevným základem, které jsou převážně uzavřeny obvodovými stěnami a střešními konstrukcemi a které jsou určeny k tomu, aby chránily lidi nebo věci před působením vnějších vlivů.

Cena – hodnota věci vyjádřená v penězích

– nová cena je cena nové věci,

– časová cena, je nová cena věci snížená o částku odpovídající stupni opotřebení, nebo          jiného znehodnocení,

– modifikovaná cena, kterou je pořizovací cena věci vedená v účetnictví, upravená dohodnutým způsobem,

– pořizovací cena je cena, za kterou je možno pořídit novou věc v den sjednání pojištění nebo v den pojistné události,

– jiná cena, je cena dohodnutá v pojistné smlouvě a neodpovídá nové nebo časové ceně.

Dlužné pojistné – je nezaplacené pojistné, jejichž splatnost již nastala.

Doba vzniku pojistné události – je okamžik, v němž k pojistné události došlo, a kdy nastala skutečnost, se kterou je spojena povinnost pojišťovny plnit.

Doba trvání pojištění – je doba, na kterou bylo pojištění sjednáno.

Hrubou nedbalostí – je jednání, při kterém musel být vznik škody předpokládán nebo očekáván a pojištěný věděl, že při takovém jednání škoda nastane nebo může nastat,

ale bez přiměřených důvodů spoléhal, že nenastane.

Hromadná věc – je soubor jednotlivých věcí náležejících téže osobě, považovaný za jeden předmět a jako takový nesoucí společné označení.

Kapalinou unikající z vodovodních zařízení – se rozumí voda, topná, klimatizační a hasicí média.

Krádeží – se rozumí překonáním překážky prokazující, že se pachatel zmocnil pojištěné věci některým níže uvedeným způsobem. Podmínka prokazatelného překonání překážky neplatí, pokud byl pachatel zjištěn podle pravomocného rozhodnutí, kterým bylo ukončeno trestní nebo přestupkové řízení,

– do místa pojištění se dostal tak, že vstupní otvor zpřístupnil nástroji, které nejsou určeny k jeho řádnému otevírání,

– do místa pojištění se dostal jinak než vstupním otvorem nebo běžně přístupným otevřeným oknem,

– místo pojištění zpřístupnil klíčem nebo obdobným prostředkem, jehož se neoprávněně zmocnil krádeží nebo loupeží,

– překonal překážku vytvořenou specifickými vlastnostmi věci (např. značná výška, nadměrné rozměry, demontáž použitím nástroje nebo nářadí),

– překážku překonal jiným násilným jednáním.

Krupobitím – se rozumí pád kousků ledu vytvořených v atmosféře.

Loupeží – se rozumí zmocnění se pojištěné věci tak, že pachatel použil proti pojištěnému násilí nebo pohrůžky bezprostředního násilí.

Motorovým vozidlem – se rozumí nekolejové vozidlo poháněné vlastním motorem – včetně motorových vozidel sloužících jako pracovní stroje (např. zahradní traktůrek), elektrovozidel, vozítek segway apod. – bez ohledu na to, jestli je takové vozidlo určeno k provozu na pozemních komunikacích a jestli mu byla přidělena registrační značka (státní poznávací značka).

Malus – je znevýhodnění účastníka pojištění, který zaviněně zvyšuje rizikovost meno množství škod.

Movitými předměty – se rozumí věci, které lze přenést z místa na místo bez porušení jejich podstaty a které zároveň nejsou nemovitými objekty.

Nahodilá událost – je taková událost, o které se odůvodněně předpokládá, že může v době trvání pojištění nastat, neví se však kdy nastane, nebo zda vůbec nastane.

Náklady právního zastoupení – jsou účelně vynaložené náklady pojištěného v souvislosti s pojistnou událostí a to:

– náklady obhajoby do výše mimosmluvní odměny advokáta v přípravném řízení a trestním řízení před soudem prvního stupně, vedeném proti pojištěnému,

– náklady řízení o náhradě škody nebo jiné újmy a náklady právního zastoupení advokátem do výše mimosmluvní odměny v tomto řízení, je-li pojištěný povinen tyto náklady uhradit.

Následnou škodou – je škoda, která vyplývá z předchozí škody nebo nemajetkové újmy způsobené ublížením na zdraví nebo usmrcením nebo ze škody na hmotné movité nebo nemovité věci.

Nemovitými objekty – se rozumí budovy, ostatní stavby a jednotky včetně k ni příslušejících stavebních součástí a příslušenství.

Nespotřebované pojistné – jedná se o pojistné, které bylo klientem uhrazeno pojišťovně (např. na rok), ale pojištění skončilo dříve.

Novou cenou – se rozumí cena, za kterou lze stejnou nebo srovnatelnou věc, znovu pořídit v daném čase a na daném místě jako věc novou.

Odpovědností za újmu-  se rozumí z právních předpisů vyplývající povinnost nahradit újmu.

Oprávněnou osobou – je osoba, které v důsledku pojistné události vznikne právo na pojistné plnění.

Osobami majetkově propojenými jsou:

– společníci pojištěného a jejich blízké osoby,

– právnické osoby, ve kterých jsou pojištěný nebo osoby jemu blízké společníky, členy, statutárními orgány nebo členy statutárních nebo jiných orgánů,

– právnické osoby, v nichž mají pojištěný nebo osoby jemu blízké podíl; v tom případě jsou majetkově propojenou osobou v tom v rozsahu, který odpovídá výši jejich procentuálního podílu.

Osobami žijícími ve společné domácnosti – se rozumí fyzické osoby, které spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby.

Osobou blízkou – je příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel nebo registrovaný partner; jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem blízké, pokud by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní. Má se za to, že osobami blízkými jsou i osoby sešvagřené nebo osoby, které spolu trvale žijí.

Ostatními stavbami – se rozumí nemovité objekty, které se od budov odlišují mj. tím, že jsou zpravidla nezastřešené nebo nejsou převážně uzavřeny obvodovými stěnami a střešními konstrukcemi (např. oplocení, studny, zpevněné plochy, chodníky, inženýrské sítě, septiky, garážová stání, zahradní architektonické prvky pevně zabudované do terénu). Za ostatní stavby se považují i jakékoli venkovní bazény, které jsou pevně zabudované do terénu včetně jejich součástí a příslušenství (např. zastřešení, filtrační jednotky, schůdky, protiproudy, topné systémy na ohřev vody, reflektory).

Počátek pojištění – vzniká prvním dnem po uzavření pojistné smlouvy, pokud nebylo účastníky dohodnuto, že vznikne již uzavřením pojistné smlouvy nebo později.

Podpojištění – pojištění, u něhož byl základ pro výpočet pojistného podle údajů subjektu, který sjednal smlouvu, podhodnocen, tj. uveden nižší hodnotou, než odpovídá skutečnosti.

Pojistné – je úplata pojišťovně za poskytnuté pojistné krytí.

Pojistné podmínky – jsou pojišťovnou stanovené nebo smluvně dohodnuté podmínky obsahující bližší úpravu pojištění.

Pojistnou dobou – je doba, na kterou bylo pojištění sjednáno.

Pojistnou událostí – je vznik povinnosti pojistitele poskytnout pojistné plnění.

Pojistným nebezpečím – je stav, který může vést ke vzniku pojistné události.

Pojistným obdobím – je časové období, za které se platí pojistné, může být měsíční, čtvrtletní, pololetní nebo není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak, považuje se za ujednané roční pojistné období.

Pojistným rizikem – je míra pravděpodobnosti vzniku pojistné události vyvolané pojistným nebezpečím.

Pojistným zájmem – je oprávněná potřeba ochrany před následky pojistné události.

Pojištěným – je osoba, jež má právo na pojistné plnění v případě pojistné události.

Pojistitel – pojišťovna, která s pojištěným sjednala pojistnou smlouvu.

Pojistník – je osoba, která se v pojistné smlouvě zavázala platit pojistné, může být odlišná od pojištěného.

Povinným pojištěním – je pojištění, u něhož je povinnost uzavřít pojistnou smlouvu uložena obecně závazným právním předpisem.

Pádem stromů, stožárů nebo jiných předmětů- se rozumí takový pohyb tělesa, který má znaky pádů způsobeného zemskou gravitací.

Poškozením věci – se rozumí takové poškození, které lze odstranit opravou, přičemž náklady na tuto opravu nepřevýší částku odpovídající nákladům na znovupořízení stejné nebo srovnatelné věci.

Povodní – se rozumí přechodné výrazné zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových vod, při kterém voda již zaplavuje místo pojištění mimo koryto vodního toku.

Povodní je i stav, kdy voda z určitého území nemůže dočasně přirozeným způsobem odtékat nebo její odtok je nedostatečný, případně dochází k zaplavení území při soustředěném odtoku srážkových vod.

Požárem – se rozumí oheň, který vznikl mimo určené ohniště nebo který určené ohniště opustil a který se vlastní silou rozšířil nebo byl pachatelem úmyslně rozšířen. Požárem není působení užitkového ohně a jeho tepla, žhnutí a doutnání s omezeným přístupem vzduchu ani působení tepla při zkratu v elektrickém vedení nebo elektrickém zařízení, pokud se hoření vzniklé zkratem dále nerozšířilo.

Propojištěnost – zpravidla se tímto termínem označuje existence dvou a více smluv u jednoho pojistitele; za propojištěnost také pojistitel může poskytnout slevy.

Za překonání překážky zabraňující vstupu do místa pojištění – se považuje, vnikl-li pachatel do místa pojištění některým z dále uvedených způsobů:

– do místa pojištění se dostal tak, že je zpřístupnil nástroji, které nejsou určeny k jejímu řádnému otevírání,

– do místa pojištění se dostal jinak než vstupním otvorem nebo běžně přístupným otevřeným oknem,

– místo pojištění zpřístupnil klíčem nebo obdobným prostředkem, jehož se neoprávněně zmocnil krádeží nebo loupeží,

– překážku překonal jiným násilným jednáním.

Přiměřenými náklady – se rozumí náklady, které jsou obvyklé v době vzniku pojistné události v daném místě, pokud byly vynaloženy účelně. Za přiměřené náklady se nepovažují příplatky za práci přesčas, expresní příplatky apod.

Přímým úderem blesku – se rozumí přímé a bezprostřední působení energie blesku nebo teploty jeho výboje na pojištěné věci. Škoda vzniklá úderem blesku musí být zjistitelná podle viditelných destrukčních účinků na pojištěné věci nebo na budově, v níž byla pojištěná věc v době vzniku škody uložena. Přímým úderem blesku není dočasné přepětí v elektrorozvodné nebo komunikační síti, k němuž došlo v důsledku působení blesku na toto vedení.

Příslušenství budovy nebo ostatní stavby – jsou věci, které jsou určeny k tomu, aby byly s budovou nebo ostatní stavbou trvale užívány a jsou k budově nebo ostatní stavbě zpravidla odmontovatelně připojeny (např. dřevěné obklady stěn, antény, elektronické zabezpečovací nebo požární systémy). Za příslušenství budovy ani ostatní stavby se nepovažují jiné budovy nebo ostatní stavby. Příslušenstvím budovy nebo ostatní stavby nejsou ani venkovní zařízení, která nejsou k budově nebo ostatní stavbě připojena.

Působením kouře – se rozumí náhlý a nahodilý únik kouře z poškozeného nebo nedokonale fungujícího technického zařízení. Pojištění se obvykle nevztahuje na škody vzniklé dlouhodobým postupným působením kouře. Pojištění se rovněž nevztahuje na škody vzniklé působením agresivních plynů.

Sesouváním nebo zřícením lavin – se rozumí jev, kdy se masa sněhu nebo ledu náhle uvede do pohybu a řítí se do údolí.

Sesouváním půdy – se rozumí pohyb hornin z vyšších poloh svahu do nižších, ke kterému dochází působením přírodních sil nebo lidské činnosti při porušení podmínek rovnováhy svahu. Sesouváním půdy není klesání zemského povrchu do centra Země v důsledku působení přírodních sil nebo lidské činnosti. Za sesouvání půdy se dále nepovažuje pokles rovinatého terénu nebo změny základových poměrů nemovitých objektů, např. promrzáním, sesycháním, podmáčením půdy bez porušení rovnováhy svahu.

Soubor věcí – tvoří jednotlivé věci, které mají stejný nebo podobný charakter nebo jsou určeny ke stejnému účelu.

Spoluúčast – je částka dohodnutá v pojistné smlouvě, kterou se oprávněná osoba podílí na pojistném plnění. Spoluúčast může být vyjádřena pevnou částkou, procentem, časovým úsekem nebo jejich kombinací.

Stavební součásti nemovitého objektu – se považují věci, které k němu podle jeho povahy patří a nemohou být odděleny, aniž se tím nemovitý objekt znehodnotí. Zpravidla jde o věci, které jsou nemovitému objektu pevně připojeny (např. okna, dveře, příčky, instalace, obklady, podlahy, malby stěn, tapety).

Škodnou událostí – je událost, ze které vznikla škoda nebo jiná újma a která by mohla být důvodem vzniku práva na pojistné plnění.

Tíhou sněhu nebo námrazy – se rozumí destruktivní působení jejich nadměrné hmotnosti na konstrukce nemovitých objektů. Za nadměrnou se považuje taková hmotnost sněhu nebo námrazy, která se v dané oblasti místa pojištění běžně nevyskytuje. Za škody způsobené tíhou sněhu nebo námrazy se nepovažuje působení rozpínavosti ledu a prosakování tajícího sněhu nebo ledu.

Účastníkem pojištění – je pojistitel a pojistník jakožto smluvní strany a dále pojištěný a každá další osoba, které z pojištění vzniklo právo nebo povinnost.

Užíváním věci – se rozumí stav, kdy pojištěný má věc ve své dispozici a může využívat její užitné vlastnosti, a to i formou braní jejích plodů a užitků (požívání věci).

Věcí – se rozumí věc hmotná.

Vichřicí – se rozumí dynamické působení hmoty vzduchu, která se pohybuje rychlostí 20,8 m/s a vyšší. Za škodu způsobenou vichřicí se dále považují i škody způsobené vržením jiného předmětu vichřicí na pojištěnou věc.

Vinkulace – je omezení disponovat s pojistným plněním.

Vodovodním zařízením – se rozumí:

– potrubí pro přívod, rozvod a odvod vody, včetně armatur a zařízení na ně připojených; za vodovodní zařízení se považují i sprinklery,

– rozvody topných a klimatizačních systémů včetně těles a zařízení na ně připojených,

– za vodovodní zařízení se nepovažují vnější dešťové žlaby a svody.

Výbuchem – se rozumí náhlý ničivý projev tlakové síly spočívající v rozpínavosti plynů nebo par. Výbuchem se rozumí i prudké vyrovnání tlaku (imploze). Výbuchem není aerodynamický třesk nebo výbuch ve spalovacím prostoru spalovacího motoru a jiných zařízení, ve kterých se energie výbuchu cílevědomě využívá.

Zájemcem o pojištění – je osoba, která má zájem s pojišťovnou uzavřít pojistnou smlouvu.

Zákonné pojištění – je zákonem stanovená povinnost sjednat si příslušné pojištění, které vzniká nikoliv jako projev svobodné vůle, ale je uložena právním předpisem nebo vyhláškou.

Záplavou – se rozumí vytvoření souvislé vodní plochy, která po určitou dobu stojí nebo proudí v místě pojištění.

Autorská práva a informace

Web www.cicplus.cz provozuje společnost CIC plus, a.s., IČ: 26212641, pojišťovací agent, registrován pod číslem 013437PM a 013253PA na ČNB, zápis v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka č. 6858  Provozovatel portálu www.vyberpojisteni.cz - Jakékoli kopírování, šíření nebo využívání obsahu serveru bez předchozího písemného souhlasu společnosti CIC plus, a.s. není dovoleno.

Pravidla ochrany osobních údajů a pravidla využívání cookies