Zemědělské pojištění

Představuje pojistnou ochranu před hrozícími riziky v zemědělství a lesnictví.

Co lze pojistit:

Zemědělské stavby včetně komínů, zásobníků apod., movité věci, zásoby, a to i na volném prostranství, hospodářská zvířata, zemědělskou techniku stacionární i mobilní.

Plodiny pěstované na orné půdě (zejména obilniny, luskoviny, olejniny, přadné rostliny, okopaniny, aromatické, léčivé a kořeninové rostliny, konzumní zeleninu, jahody, krmné pícniny), ovoce, chmel, vinnou révu, trvalé travní porosty, okrasné rostliny, rostliny ve sklenících nebo fóliovnících, semenné porosty okopanin, zeleniny a pícnin, porosty námelového žita a námele.

Lesní stavby, lesní porosty, lesní techniku, lesní sadební materiál pěstovaný v lesních školkách.

Na co lze pojistit: 

Zemědělské a lesnické stavby a majetek na živelní škody, odcizení, vandalismus.
Zemědělskou techniku a vozidla pro případ živelní škody, havárie, odcizení, vandalismu, kompletní strojní pojištění v rozsahu allrisk.
Pěstované plodiny lze pojistit pro případ živelní škody, vymrznutí ozimů, jarního mrazu.
Hospodářská zvířata lze pojistit pro případ živelní škody, zásahu elektrickým proudem, úhynu v případě výpadku elektrického proudu, akutního onemocnění, otravy, porodní škody, úrazu.
Lesní porosty pro případ požáru, vichřice, a to včetně nákladů na vytěžení a zalesnění.

  • volitelné pojistné částky na hektar zemědělských nebo lesních porostů, volitelná spoluúčast
  • možnost bonifikace až do výše 40 % formou slevy na pojistném
  • možnost čerpání státní podpory na uhrazené pojistné

Přehled poboček: